Uchwała Nr 215/3832/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-07-08

Numer 215/3832/2021
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach
Data wydania 2021-07-08
Departament Gabinet Marszałka

UCHWAŁA NR 215/3832/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach

Na podstawie art. 57 ust. 5 w związku z art. 41 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Szewelukowi Zastępcy Dyrektora Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

§ 2. Upoważnia się do głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach w następujący sposób:

1) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 – za przyjęciem uchwały;

2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 –za przyjęciem uchwały;

3) uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 – za przyjęciem uchwały;

4) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 – za przyjęciem uchwał;

5) uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 – za przyjęciem uchwał;

6) uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki – za przyjęciem uchwał.

§ 3. Upoważnia się Pana Krzysztofa Szeweluka do wykonywania wszystkich praw Akcjonariusza zgodnie z interesem Województwa Podlaskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w  Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021 r. poz. 1038.