Uchwała Nr 223/3988/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-08-26

Numer 223/3988/2021
w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich
Data wydania 2021-08-26
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

UCHWAŁA NR 223/3988/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

Na podstawie art. 50 ust. 1b i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm. 1)) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1.Postanawia się odmówić wypłaty odszkodowania Pani * za szkody wyrządzone na gruncie nieużytkowanym rolniczo, na terenie niewchodzącym w skład obwodu łowieckiego z uwagi na argumentację podaną w uzasadnieniu do uchwały.

§2. Postanawia się przekazać treść przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem Pani *.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1)zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 poz. 148, 695, 875

Załączniki do treści

  • Uzasadnienie do uchwały o odmowie przyznania pomocy (PDF, 270,55 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do uchwały nr 223/3988/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich