Uchwała Nr 225/4022/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-09-10

Numer 225/4022/2021
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy
Data wydania 2021-09-10
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Uchwała Nr 225/4022/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy.

Na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.1) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.2) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 208/2724/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r., zmienionej uchwałą nr 120/1890/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 09 kwietnia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 150/2408/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 160/2633/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2020 r., zmienionej uchwałą nr 183/3041/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ostateczna wartość projektu wynosi 172 253 740,59 PLN, z czego wartość dofinansowania to 136 672 782,45 PLN. Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.”

2)      Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości.

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 2020.
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038

Załączniki do treści

  • Załącznik (PDF, 151,01 KB) Podgląd załącznika

    Informacja o projekcie pozakonkursowym podlegającym ocenie formalno-merytorycznej złożonym w terminie od 31 maja 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.