Uchwała Nr 225/4024/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-09-10

Numer 225/4024/2021
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez UNIHOUSE Spółka Akcyjna praw i obowiązków wynikających z umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0004/16-00 o dofinansowanie projektu „Budynek zeroenergetyczny w konstrukcji modułowej” zawartej pomiędzy UNIBEP Spółka Akcyjna, a Instytucją Zarządzającą RPOWP na lata 2014-2020
Data wydania 2021-09-10
Departament Departament Innowacji i Przedsiębiorczości

Uchwała Nr 225/4024/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez UNIHOUSE Spółka Akcyjna praw i obowiązków wynikających z umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0004/16-00 o dofinansowanie projektu „Budynek zeroenergetyczny w konstrukcji modułowej” zawartej pomiędzy UNIBEP Spółka Akcyjna, a Instytucją Zarządzającą RPOWP na lata 2014-2020

Na podstawie art. 9 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.1) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.2) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wyrazić zgodę przejęcie przez UNIHOUSE Spółka Akcyjna praw i obowiązków wynikających z umowy nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0004/16-00 o dofinansowanie projektu „Budynek zeroenergetyczny w konstrukcji modułowej” zawartej pomiędzy UNIBEP Spółka Akcyjna, a Instytucją Zarządzającą RPOWP na lata 2014-2020.

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 2020.
2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 i Dz.U. z 2021 r. poz. 1038