Uchwała Nr 225/4036/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2021-09-10

Numer 225/4036/2021
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów
Data wydania 2021-09-10
Departament Departament Zdrowia

UCHWAŁA NR 225/4036/2021 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.[1]) w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) oraz § 3 uchwały Nr XXX/403/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2021 roku uchwala się, co następuje:

 § 1. W uchwale Nr 203/3496/2021 Zarządu Wojewóodztwa Podlaskiego z dnia 6 maja 2021  r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2021 roku na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zmienionej uchwałą Nr 211/3699/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Nr 220/3951/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Miastu Suwałki na modernizację łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 3, w kwocie 19 374,87 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 87/100),”.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038