Uchwała Nr 299/4243/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-05

Numer 299/4243/2018
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017-2023 z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Data wydania 2018-06-05
Departament Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 299/4243/2018

ZARZĄDU WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017-2023 z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 t.j.) oraz Uchwały nr  179/2317/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego oraz Procedury weryfikacji programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. Opiniuje się pozytywnie Gminny Program Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017-2023, przyjęty uchwałą nr XXXII/262/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017-2023, w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Opinia w zakresie zgodności Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017-2023 z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Gminny Program Rewitalizacji gminy Knyszyn na lata 2017-2023 przyjęty uchwałą nr XXXII/262/18 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 20kwietnia 2018 r., wpisuje się do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści