Uchwała Nr 300/4280/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2018-06-12

Numer 300/4280/2018
w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru przeprowadzonego od 23 kwietnia 2018r. do 18 maja 2018r.
Data wydania 2018-06-12
Departament Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

UCHWAŁA NR 300/4280/2018

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 12 czerwca 2018 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru przeprowadzonego od 23 kwietnia 2018r. do 18 maja 2018r.

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zmianami[1])  oraz w związku z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy  finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1737 z późn. zmianami[2]) oraz § 1 pkt 1 lit. d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zmianami[3]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Zatwierdza się listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach naboru przeprowadzonego w dniach od 23 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018r.

  1. Lista operacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Listę o której mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

§3. Kontroli administracyjnej podlegają wnioski o przyznanie pomocy w ilości, która jest ustalona na podstawie sumy kwot wnioskowanej pomocy na realizację operacji objętych tymi wnioskami, mieszczące się w wysokości 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w kolejności wynikającej z listy operacji o której mowa w §1.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany opublikowane w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000

[2] Zmiany opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 154

[3] Zmiany opublikowane w Dz. U. z 2016 r., poz. 1719, Dz. U. z 2017 r. poz. 1091, poz. 1936