Uchwała Nr 341/6504/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2023-05-25

Numer
341/6504/2023
w sprawie
wykonania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Rutka-Tartak
Data wydania
2023-05-25
Departament
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

UCHWAŁA NR 341/6504/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 maja 2023 roku
    
w sprawie wykonania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Rutka-Tartak

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.1) oraz § 3 uchwały Nr LI/813/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rutka-Tartak w związku z art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.2) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu wykonania uchwały Nr LI/813/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rutka-Tartak na dofinansowanie zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak”, postanawia się zawrzeć umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00).

2. Przekazanie środków na realizację pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie umowy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Sportu  i Turystyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


1. Zmiana tekstu jednolitego niniejszej ustawy została opublikowana w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Powrót na początek strony