Uchwała Nr 7/100/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-05

Numer
7/100/2024
w sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością gruntową położoną w Białymstoku obr. 17 Bojary, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 420/5
Data wydania
2024-06-05
Departament
Departament Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

UCHWAŁA NR 7/100/2024

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 5 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością gruntową położoną w Białymstoku obr. 17 Bojary, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 420/5

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w związku z art. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Zarządu Województwa Podlaskiego nr 401/7867/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością gruntową położoną w Białymstoku obr. 17 Bojary, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 420/5 § 2 otrzymuje brzmienie:

 „§ 2. Upoważnia się Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z Panią Wiesławą Burnos – Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego do złożenia oświadczenia woli w celu zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust. 2.”.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót na początek strony