Uchwała Nr 9/113/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-10

Numer
9/113/2024
w sprawie
wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030
Data wydania
2024-06-10
Departament
Departament Rozwoju Regionalnego

UCHWAŁA NR 9/113/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 566) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a) tiret drugie oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 278 ) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie w zakresie zgodności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego.

2. Opiniuje się pozytywnie projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na początek strony