Uchwała Nr 9/159/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-06-10

Numer
9/159/2024
w sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Data wydania
2024-06-10
Departament
Biuro Organizacji i Nadzoru

Uchwała Nr 9/159/2024
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 10 czerwca 2024 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 556), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 349/6672/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zmienionej uchwałami Nr 350/6709/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., Nr 355/6822/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., Nr 362/6976/ 2023 z dnia 15 września 2023 r., Nr 369/7198/2023 z dnia 6 listopada 2023 r., Nr 380/7425/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r., Nr 383/7491/ 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., Nr 392/7646/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr 396/7743/2024 z dnia 22 marca 2024 r., Nr 400/7828/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r., Nr 403/7962/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., Nr 2/27/2024 z dnia 14 maja 2024 r., Nr 4/62/2024 z dnia 21 maja 2024 r. oraz Nr 7/104/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W 13 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

,,Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, który przy znakowaniu spraw używa symbolu ,,EFS”;

2) w § 13 pkt 34 otrzymuje brzmienie:

34) Departament Cyfryzacji, który przy znakowaniu spraw używa symbolu ,,DC”.”;

3) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Sekretarz nadzoruje pracę Biura Organizacji i Nadzoru, Biura Kadr i Płac, Biura Obsługi Urzędu oraz Departamentu Cyfryzacji.”;

4) § 43 otrzymuje brzmienie: ,,Departamentem Zarządzania Funduszami i Programami kieruje dyrektor Departamentu przy pomocy dwóch zastępców.”;

5) w § 45 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,Referat Koordynacji, do zadań którego należy w szczególności:

a) opracowanie i aktualizacja dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji systemu zarządzania i kontroli RPOWP 2014-2020 oraz FedP 2021-2027, wykonywanie zadań związanych z powierzeniem zadań instytucjom pośredniczącym, prowadzenie spraw związanych z przeprowadzonymi kontrolami/audytami instytucji zewnętrznych oraz sporządzaniem deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania kontroli i audytu oraz koordynacja zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 oraz FedP 2021-2027,

b) wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku;”;

6) w § 45 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

,, Referat ds. Weryfikacji Zamówień Publicznych, do zadań którego należy sprawdzanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów projektów finansowanych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach RPOWP 2014-2020 oraz projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach FedP 2021-2027”;

7) w § 45b. pkt 3 otrzymuje brzmienie: ,,Referat Oceny i Wyboru Projektów I, któremu nadaje się symbol ,,DWRR-III”;

8) w § 45b. pkt 7 otrzymuje brzmienie: ,,Referat Oceny i Wyboru Projektów w Ramach Instrumentów Terytorialnych, któremu nadaje się symbol ,,DWRR-VII”;

9) w § 45c. pkt 2 – uchyla się;

10) w § 45d. pkt 2 lit. d – uchyla się;

11) w § 45d. pkt 3 wyrazy: ,,Referat Oceny i Wyboru Projektów” zastępuje się wyrazami: ,,Referat Oceny i Wyboru Projektów I”;

12) Po § 45d. wyrazy „Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego - DWFS” zastępuje się wyrazami „Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS”,

13) § 46, § 47, § 48 i § 49 otrzymują brzmienie:

§ 46. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego kieruje dyrektor Departamentu przy pomocy trzech zastępców.

§ 47. W Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego tworzy się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1) Referat Oceny i Wyboru Projektów, któremu nadaje się symbol „EFS-I”;

2) Referat Oceny i Wyboru Projektów II, któremu nadaje się symbol ,,EFS-II”;

3) Referat Rozliczeń Projektów I, któremu nadaje się symbol „EFS-III”;

4) Referat Rozliczeń Projektów II, któremu nadaje się symbol „EFS-IV”;

5) Referat Rozliczeń Projektów III, któremu nadaje się symbol ,,EFS-V”;

6) Referat Kontroli, któremu nadaje się symbol „EFS-VI”;

7) Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych, któremu nadaje się symbol ,,EFS-VII”.

§ 48. Do zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego należy wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w zakresie: Osi priorytetowej II (Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych), III (Działania 3.1 Kształcenie i edukacja i 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki), VII (Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego) oraz IX (Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego) oraz wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w zakresie: Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego oraz Priorytetu IX Fundusze na rzecz Rozwoju Lokalnego, w tym:

1) przygotowywanie we współpracy z Departamentem Zarządzania Funduszami i Programami propozycji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie;

2) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji;

3) organizowanie procesu naboru i oceny projektów;

4) udział w ocenie projektów w ramach prac Komisji Oceny Projektów;

5) przygotowywanie umów/decyzji o dofinansowanie projektów oraz aneksów do umów/decyzji o dofinansowanie projektów;

6) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność od beneficjentów oraz poświadczanie kwalifikowalności wydatków;

7) współpraca z Departamentem Zarządzania Funduszami i Programami w zakresie zgłaszania zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań w ramach RPOWP 2014-2020 oraz FEdP 2021-2027;

8) sporządzanie dokumentów niezbędnych do przygotowania poświadczenia i deklaracji wydatków od IZ do IC w ramach obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020 oraz FEdP 2021-2027;

9) współpraca w zakresie odzyskiwania kwot nienależnie pobranych;

10) zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości w obrębie obsługiwanych działań w ramach RPOWP 2014-2020 oraz FEdP 2021-2027;

11) prowadzenie kontroli realizacji projektów w tym wizyt monitoringowych w miejscu realizacji;

12) monitorowanie i prowadzenie kontroli trwałości w ramach działań RPOWP 2014-2020 oraz FEdP 2021-2027;

13) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP 2014-2020 oraz FEdP 2021-2027;

14) sprawozdawczość z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz FEdP 2021-2027 w zakresie zadań departamentu;

15) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPOWP 2014-2020;

16) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej FEdP 2021-2027.

§ 49. Zadania określone w § 48 realizują:

1) Referat Oceny i Wyboru Projektów, do zadań którego należy w szczególności organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie: RPOWP 2014-2020 Osi priorytetowej II (Działanie 2.3), III (Działania 3.1 i 3.3), VII (Działania 7.1, 7.2, 7.3), IX (Działanie 9.1) oraz FEdP 2021-2027 Priorytet VIII (Działanie 8.1, 8.2);

2) Referat Oceny i Wyboru Projektów II, do zadań którego należy w szczególności organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie: FEdP 2021-2027 Priorytet VIII (Działanie 8.3, 8.4, 8.5);

3) Referat Rozliczeń Projektów I, do zadań którego należy w szczególności rozliczanie projektów wybranych do realizacji w ramach: RPOWP 2014-2020 Osi priorytetowej II (Działanie 2.3), III (Działania 3.1 i 3.3), IX (Działanie 9.1) oraz FEdP 2021-2027 Priorytet VIII (Działanie 8.1, 8.2), Priorytet IX (Działanie 9.1);

4) Referat Rozliczeń Projektów II, do zadań którego należy w szczególności rozliczanie projektów wybranych do realizacji w ramach: RPOWP 2014-2020 Osi Priorytetowej VII (Działanie 7.1), IX (Działania 9.1), X (Pomoc Techniczna RPOWP 2014-2020) oraz FEdP 2021-2027 Priorytet VIII (Działanie 8.3), Priorytet IX (Działanie 9.2), XI (Pomoc techniczna EFRR), XII (Pomoc techniczna EFS+);

5) Referat Rozliczeń Projektów III, do zadań którego należy w szczególności rozliczanie projektów wybranych do realizacji w ramach: RPOWP 2014-2020 Osi Priorytetowej VII (Działania 7.2, 7.3) oraz FEdP 2021-2027 Priorytet VIII (Działanie 8.4, 8.5), Priorytet IX (Działanie 9.3, 9.4);

6) Referat Kontroli, do zadań którego należy w szczególności kontrola realizacji projektów w ramach: RPOWP 2014-2020 Osi priorytetowej II (Działanie 2.3), III (Działania 3.1 i 3.3), VII (Działania 7.1, 7.2, 7.3), IX (Działanie 9.1) oraz FEdP 2021-2027 Priorytet VII (w zakresie kontroli projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy), VIII i IX.”;

14) po § 119 wyrazy ,,Departament Informatyki – DI” zastępuje się wyrazami ,,Departament Cyfryzacji - DC”;

15) § 120, § 121, § 121a i § 121b otrzymują brzmienie:

,,§ 120. Departamentem Cyfryzacji kieruje dyrektor Departamentu przy pomocy dwóch zastępców.

§ 121. W Departamencie Cyfryzacji tworzy się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:

1) Referat Obsługi Informatycznej, któremu nadaje się symbol ,,DC-I”;

2) Referat Usług Elektronicznych, któremu nadaje się symbol ,,DC-II”;

3) Referat Rozwoju Cyfrowego, któremu nadaje się symbol ,,DC-III”;

4) Referat Aplikacji Dziedzinowych, któremu nadaje się symbol ,,DC-IV”;

5) Referat Infrastruktury Teleinformatycznej, któremu nadaje się symbol ,,DC-V”;

6) Referat Informacji i Danych Publicznych, któremu nadaje się symbol ,,DC-VI”;

7) Referat Cyberbezpieczeństwa, któremu nadaje się symbol ,,DC-VII”;

8) Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej, któremu nadaje się symbol ,,DC-VIII”;

9) Samodzielne stanowisko pracy ds. ofertowania, planowania i rozliczeń, któremu nadaje się symbol ,,DC-IX”;

10) Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjno-biurowych, któremu nadaje się symbol ,,DC-X”;

§ 121a. Do zadań Departamentu Cyfryzacji należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:

1) zarządzania i administracji systemami i infrastrukturą teleinformatyczną;

2) zarządzania i administracji oprogramowaniem aplikacyjnym;

3) obsługi informatycznej Urzędu;

4) wdrażania i promocji e-Usług;

5) dostępności cyfrowej Urzędu;

6) zarządzania i koordynacji udostępniania informacji publicznej, otwartych danych oraz informacji sektora publicznego;

7) projektów dotyczących społeczeństwa informacyjnego i cyfryzacji;

8) eksploatacji i rozwoju wojewódzkiej sieci szerokopasmowej i działalności w zakresie telekomunikacji;

9) bezpieczeństwa teleinformatycznego Urzędu.

§ 121b. Zadania określone w § 121a. realizują:

1) Referat Obsługi Informatycznej, do zadań którego należy w szczególności:

a) rejestracja i obsługa zgłoszeń zakłóceń usług IT na poziomie pierwszej linii wsparcia,

b) utrzymanie ciągłości pracy urządzeń komputerowych i oprogramowania

c) bieżąca pomoc informatyczna użytkownikom,

d) zarządzanie i administrowanie folderami sieciowymi,

e) zarządzanie stacjami roboczymi użytkowników,

f)  zarządzanie oprogramowaniem, telefonami komórkowymi oraz internetem mobilnym,

g) zapewnienie wymagań bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających,

h) administrowanie domenami komputerowymi,

i) obsługa techniczna infrastruktury teleinformatycznej,

j) zarządzanie i administrowanie systemami do wideokonferencji oraz teletransmisji,

k) prowadzenie ewidencji wymiennych zasobów informatycznych,

l) obsługa podpisu elektronicznego;

2) Referat Usług Elektronicznych, do zadań którego należy w szczególności:

a) administrowanie i zarządzanie użytkownikami platform usług elektronicznych,

b) wdrażanie i rozwój funkcjonalny systemów i platform usług elektronicznych,

c) koordynacja, wdrożenie, zarządzanie i administrowanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,

d) administrowanie aplikacjami i wsparcie użytkowników platform centralnych;

3) Referat Rozwoju Cyfrowego, do zadań którego należy w szczególności:

a) koordynacja i współpraca przy opracowywaniu koncepcji, funkcjonalności, warunków budowy i rozwoju systemów teleinformatycznych, usług publicznych i komunikacji elektronicznej,

b) inicjowanie projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,

c) nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz cyfryzacji,

d) promowanie idei społeczeństwa informacyjnego i cyfryzacji;

4) Referat Aplikacji Dziedzinowych, do zadań którego należy w szczególności:

a) administracja i zarządzanie systemami dziedzinowymi,

b) wsparcie użytkowników aplikacji dziedzinowych,

c) zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji dziedzinowych,

d) administracja i zarządzanie bazami danych aplikacji dziedzinowych,

e) administracja i zarządzanie centralnym systemem wydruku w zakresie obsługi aplikacji,

f) administrowanie warstwą systemową i aplikacyjną stron WWW,

g) administracja systemem zarządzania treścią (CMS),

h) zarządzanie domenami internetowymi województwa,

i) administrowanie i zarządzanie pocztą elektroniczną,

j) prowadzenie rejestru licencji i oprogramowania aplikacji dziedzinowych;

5) Referat Infrastruktury Teleinformatycznej, do zadań którego należy w szczególności:

a) zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej,

b) administrowanie i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz systemem do backupu danych, wirtualizacji, macierzy dyskowych i sieci komputerowych,

c) administrowanie urządzeniami aktywnymi sieci komputerowej,

d) zarządzanie połączeniami VPN,

e) zarządzanie bezpieczeństwem serwerów,

f) zarządzanie architekturą sieci komputerowej i globalną architekturą katalogową,

g) zarządzanie uprawnieniami administracyjnymi systemów teleinformatycznych,

h) współpraca z innymi podmiotami w zakresie rozwoju, bezpieczeństwa i aktualizacji infrastruktury teleinformatycznej,

i) nadzór nad pomieszczeniami serwerowni,

j) prowadzenie umów serwisowych, rejestru licencji i oprogramowania systemów serwerowych,

k) zapewnienie łączy internetowych na potrzeby Urzędu;

6) Referat Informacji i Danych Publicznych, do zadań którego należy w szczególności:

a) koordynacja udostępniania informacji publicznej, informacji sektora publicznego oraz otwartych danych,

b) prowadzenie rejestru wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz sektora publicznego,

c) opracowywanie procedur udostępniania informacji publicznej i informacji sektora publicznego oraz otwartych danych,

d) zarządzanie i administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz portalem wewnętrznym,

e) podejmowanie i koordynacja działań związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej;

7) Referat Cyberbezpieczeństwa, do zadań którego należy w szczególności:

a) monitorowanie systemów związanych z bezpieczeństwem sieci i stacji roboczych,

b) administrowanie systemami teleinformatycznymi w zakresie ochrony poczty elektronicznej,

c) obsługa urządzeń podtrzymujących zasilanie serwerowni,

d) wdrażanie i administrowanie nowych rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa,

e) administrowanie systemem do elektronicznego obiegu wniosków dostępowych do systemów,

f) koordynacja działań komórek w zakresie usuwania awarii, wystąpienia incydentu teleinformatycznego,

g) ewidencja i przechowywanie haseł, kodów źródłowych aplikacji i kluczy kryptograficznych,

h)prowadzenie rejestru aktyw informatycznych i technicznych;

8) Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej, do zadań którego należy w szczególności:

a) zarządzanie, administrowanie i eksploatacja infrastruktury technicznej i aplikacyjnej sieci szerokopasmowej,

b) współpraca z wykonawcami części pasywnej i dostawcami urządzeń aktywnych sieci szerokopasmowej,

c) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniem usług udostępniania sieci szerokopasmowej,

d) koordynacja przeglądów i konserwacji oraz usuwania uszkodzeń i awarii sieci szerokopasmowej,

e) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowej,

f) inicjowanie oraz udział w koordynacji projektów inwestycyjnych związanych z rozbudową części pasywnej i aktywnej sieci szerokopasmowej,

g) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie wykorzystania i rozwoju sieci szerokopasmowej i cyfryzacji województwa;

9) Samodzielne stanowisko pracy ds. ofertowania, planowania i rozliczeń, do zadań którego należy w szczególności:

a) kształtowanie oferty usługowej operatora SSPW,

b) prowadzenie działań mających na celu efektywne wykorzystanie SSPW,

c) oferowanie usług sieci SSPW,

d) nadzór nad kompletnością i prawidłowością dokumentacji sprzedażowej,

e) obsługa klienta sieci SSPW,

f) prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych;

16) w § 79 pkt 9 uchyla się;

17) w § 117 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ,,Referat Administracyjny, któremu nadaje się symbol ,,BOU-XII”;

18) w § 123 ust.1 w pkt 3 lit. b, d uchyla się;

19) w § 48 pkt 1 i pkt 7 otrzymują brzmienie:

,,1) przygotowywanie we współpracy z Departamentem Zarządzania Funduszami i Programami oraz Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego propozycji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie;

 7) współpraca z Departamentem Zarządzania Funduszami i Programami oraz Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie zgłaszania zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań w ramach RPOWP 2014 – 2020 oraz FEdP 2021 – 2027;”;

20) w § 52 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ,,1) przygotowywanie propozycji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie we współpracy z Departamentem Zarządzania Funduszami i Programami oraz Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;”;

21) w § 57 pkt 9 otrzymuje brzmienie: ,,dokonywanie we współpracy z Departamentem Zarządzania Funduszami i Programami oraz Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kontroli w Lokalnych Grupach Działania;”.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na początek strony