Uchwała Nr XXXVII/480/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/480/06
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2006r.

w sprawie „Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Podlaskiego”

        Na podstawie art. 18 pkt 13 w związku z art. 75, 76 i 77 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142, poz. 1590, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§1. Postanawia się uchwalić „Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Podlaskiego” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/111/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Podlaskiego.

§3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót na początek strony