Zarządzenia Sejmiku

 

Z dniem 20 lutego 2007 r. z mocy prawa został rozwiązany Sejmik Województwa Podlaskiego. Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa, do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publiczne, wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów samorządu województwa podlaskiego tj. zarządu i sejmiku. Osoba pełniąca funkcję zarządu i sejmiku działa jednoosobowo i wydaje akty prawne zarówno sejmiku (rozporządzenia i zarządzenia) jak i zarządu (zarządzenia).

 Nmer zarządzenia:  Zarządzenie dotyczy:

Zarządzenie S/18/07
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 
z dnia 23 lutego 2007 r 

w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Zarządzenie S/19/07
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA 
z dnia 26 lutego 2007 r 

w sprawie skargi  E.T. na prowadzone przez Marszałka Województwa Podlaskiego postępowanie administracyjne w zakresie wydania zainteresowanemu zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

 

Zarządzenie Nr S/21/07
Sejmiku Województwa Podlaskiego
Osoby Pełniącej Funkcję Organów
Samorządu Województwa Podlaskiego
 z dnia 9 marca 2007 r. 

 

w sprawie nadania statutu Teatrowi Wierszalin w Supraślu

Zarządzenie Nr S/22/07
Sejmiku Województwa Podlaskiego
Osoby Pełniącej Funkcję
Organów Samorządu Województwa Podlaskiego
z dnia 9 marca 2007 r.

 w sprawie skargi W. M. na sposób przyznawania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie przez Zarząd Województwa Podlaskiego
ZARZĄDZENIE NR S/23/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza
ZARZĄDZENIE NR S/24/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 marca 2007 r.
 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków PFRON w 2007 r.
Zarządzenie Nr S /25/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 marca  2007 r.
 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Zarządzenie Nr S /26/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 marca  2007 r.
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Zarządzenie Nr S /27/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 marca  2007 r.
 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie udziału własnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży w projekcie „ Modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy”
Zarządzenie Nr S /28/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 marca  2007 r.
 zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim
Zarządzenie Nr S /29/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 marca  2007 r.
 zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach i Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
Zarządzenie Nr S /30/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 marca  2007 r.
 zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej działającej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Zarządzenie Nr S /31/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 marca  2007 r.
 w sprawie uzgodnienia podziału na obwody łowieckie.
ZARZĄDZENIE NR S/32/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2007
 w sprawie przyjęcia budżetu województwa podlaskiego na 2007 r.
ZARZĄDZENIE NR S/33/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2007
 w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie bonifikaty przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Stołecznej
ZARZĄDZENIE NR S/34/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2007
 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie udziału własnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w projekcie „Budowa sieci teleradiologicznej na terenie województwa podlaskiego, wykorzystywanej do przesyłania danych diagnostycznych drogą teleinformatyczną”
ZARZĄDZENIE NR S/35/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2007
 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie udziału własnego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy w projekcie „Budowa sieci strukturalnej na terenie Szpitala w Choroszczy na podstawie projektu wykonawczego okablowania strukturalnego budynków SPP ZOZ w Choroszczy”
ZARZĄDZENIE NR S/36/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2007
 w sprawie  nadania  statutu Ośrodkowi „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
ZARZĄDZENIE NR S/37/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim
ZARZĄDZENIE NR S/38/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie udziału własnego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku  w projekcie „Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia”
ZARZĄDZENIE NR S/39/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na finansowanie udziału własnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży w projekcie „ Wdrożenie rozwiązań kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem możliwości płynących z hipoterapii wraz z modernizacją Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy”
ZARZĄDZENIE NR S/40/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie udziału własnego Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku  w projekcie „Kompleksowa diagnostyka kobiet zagrożonych rakiem piersi w województwie podlaskim”
ZARZĄDZENIE NR S/41/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie udziału własnego Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku  w projekcie „Zapobiegajmy, walczmy, wygrywajmy - Powstanie Podlaskiego Centrum Edukacji Onkologicznej w Białymstoku”
ZARZĄDZENIE NR S/42/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich
ZARZĄDZENIE NR S/43/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego na lata 2006-2008
ZARZĄDZENIE NR S/44/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 r
ZARZĄDZENIE NR S/45/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podlaskiego do zaciągania zobowiązań wekslowych zabezpieczających prawidłową realizację wykonania umów dofinansowania projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych.
ZARZĄDZENIE NR S/46/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 13 kwietnia 2007 r.
 o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa
ZARZĄDZENIE NR S/47/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2007 r.
w sprawie skargi J. O. na udzieloną przez Marszałka Województwa Podlaskiego odpowiedź na skargę dotyczącą przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku.
ZARZĄDZENIE NR S/48/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 r
ZARZĄDZENIE NR S/49/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim
ZARZĄDZENIE NR S/50/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
ZARZĄDZENIE NR S/51/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie skargi M. J. na Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie odpowiedzi na skargę dotyczącą przeprowadzania egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku.
ZARZĄDZENIE NR S/52/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum
ZARZĄDZENIE NR S/53/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia

ZARZĄDZENIE NR S/54/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2007 r. 

 w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR S/55/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim

ZARZĄDZENIE NR S/56/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

ZARZĄDZENIE NR S/57/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 maja 2007 r.

zmieniające uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi  Dramatycznemu im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
ZARZĄDZENIE NR S/58/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 12 maja 2007 r.
w sprawie podwyższenia kapitału spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży poprzez objęcie przez Województwo Podlaskie nowych akcji
ZARZĄDZENIE NR S/59/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 17 maja 2007 r.
w sprawie pomocy finansowej Gminie Suchowola
ZARZĄDZENIE NR S/60/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku w ponadgimnazjalną szkołę policealną o nazwie Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.
ZARZĄDZENIE NR S/61/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie udzielania dotacji w 2007 roku na realizację zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008” przez zakłady opieki zdrowotnej, których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego,  sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadania.
ZARZĄDZENIE NR S/62/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2007 r.
 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr S/54/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa – Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
ZARZĄDZENIE NR S/63/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2007 r.
zmieniające uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim
ZARZĄDZENIE NR S/64/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku 
ZARZĄDZENIE NR S/65/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku
ZARZĄDZENIE NR S/66/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/163/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
ZARZĄDZENIE NR S/67/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 r
ZARZĄDZENIE NR S/68/07
OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2007 r.
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu do sporządzania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony