Świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób

Na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia   Rady (EWG) nr 1191/69 i EWG nr 1107/70 podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje dotyczące umowy nr DIS-I.8060.1.3.2012 z dnia 28 lutego 2012 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób

  a) nazwa podmiotu zawierającego umowę, jego struktura własności i, w odpowiednich przypadkach, nazwa podmiotu lub podmiotów sprawujących kontrolę prawną

          Umowa została zawarta ze Spółką „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Wileńskiej 14a, wpisana do KRS nr 0000031521, NIP 526-25-57-278, REGON 017319719, kapitał zakładowy : 1 540 606 000,00 zł

  b) okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych

          Umowa Nr DIS-I.8060.1.3.2012 zawarta w dniu 28 lutego 2012 roku o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób obejmuje okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

  c) opis usług transportu pasażerskiego, jakie mają być świadczone

           W ramach umowy mają być świadczone wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie. Przewozy te będą realizowane na obszarze województwa podlaskiego i w województwach sąsiednich. Wielkość rocznej pracy eksploatacyjnej – 1 285 618,988 pockm.

  d) opis parametrów rekompensaty finansowej

           W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Organizator zobowiązuje się przekazać Operatorowi rekompensatę w kwocie 25 470 973 zł.

  e) cele w zakresie jakości, takie jak punktualność i niezawodność oraz stosowane kary pieniężne.

Zgodnie z umową Operator został zobowiązany w szczególności do:

               1) zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny, wygody podróżowania, odpowiedniej ilości miejsc w tym w okresie wzmożonych przewozów i należytej obsługi oraz do podejmowania działań ułatwiających korzystanie ze środków transportowych, punktów odprawy, przystanków i peronów osobom niepełnosprawnym, w tym również poruszającym się na wózkach inwalidzkich, sprawne i działające urządzenia grzewcze, urządzenia sanitarne w.c., w taborze eksploatowanym przez Operatora,

               2) zachowania wskaźnika punktualności dla odjazdów i przyjazdów pociągów objętych umową w wymiarze 95%, zaistniałe z winy Operatora,

               3) zorganizowania sprzedaży biletów na wykonywane przez siebie przewozy,

               4) zapewnienia informacji o warunkach przewozu,

                5) uzgadniania z Organizatorem warunków zmian opłat za przewóz i podawania do publicznej wiadomości taryfy przewozowej i wysokości stosowanych opłat przewozowych,  

                6) uzgadniania zasad korzystania z przystanków i dworców z ich właścicielami lub zarządcami,

        7) podawania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy pociągów – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz. U. Nr 12, poz. 79),

               8) zapewnienia zastępczej komunikacji autobusowej,

               9) informowania Organizatora o wprowadzeniu okresowych zmian,

              10) załatwiania skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

              11) zapewnienia promocji województwa i przewozów kolejowych,

- kary umowne;

  1. Operator zapłaci kary umowne w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy niewykonany kurs pociągu bez zapewnienia komunikacji zastępczej.
  2. Organizator będzie mógł naliczyć Operatorowi karę umowną w przypadku niedotrzymania z winy Operatora zobowiązań punktualności w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w miesięcznym okresie sprawozdawczym liczony dla każdego pociągu na uruchomieniu lub przybyciu za każdy rozpoczęty procent poniżej 95%.
  3. Organizator naliczy karę umowną w przypadku prowadzenia przewozów taborem nie spełniającym wymogów technicznych i sanitarnych określonych w §2 ust.5 pkt 1 niniejszej umowy w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
  4. Organizator ma prawo naliczyć Operatorowi karę umowną w przypadku używania przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, o którym mowa w § 3 ust.3 i ust.6 pkt 2 w wysokości 5000 zł. za każdy stwierdzony przypadek.

 

  f)  warunki związane z istotnymi aktywami

Organizator będący właścicielem niżej wymienionych pojazdów kolejowych nieodpłatnie je użycza dla Operatora.

Lp.

Typ pojazdu

Nr producenta

     Nr      

   kolejowy

Rok produkcji

1.

213Ma

003

SA105-103

2004

2.

215M

007

SA108-007

2005

3.

215M

009

SA108-009

2005

4.

218Mc

001

SA133-001

2006

5.

218Mc

002

SA133-002

2006

6.

218Mc

010

SA133-009

2009

7.

218Mc

011

SA133-010

2009

8.

218Mc

012

SA133-011

2009

9.

218Mc

013

SA133-012

2009

10.

    5b/6b   

421

EN57-1543

1983

11.

    5b/6b    

422

EN57-1544

1983

12.

    5b/6b    

429

EN57-1551

1983

13.

5b/6b

433

EN57-1555

1983

14.

218Mc

021

SA133-019

2011

15.

218Mc

022

SA133-020

2011

 

Przewozy Regionalne sp. z o.o.  w ramach zawartej umowy angażuje aktywa niezbędne do jej realizacji.

Powrót na początek strony