Nabór partnera w celu realizacji projektu program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA/ÓW

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, który zostanie złożony na konkurs o numerze RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/19 „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”,

który jest dofinansowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020

 OŚ PRIORYTETOWA II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

 Partnerami projektu mogą zostać podmiot/y:

- partner społeczny, który reprezentuje interesy i zrzesza podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

- organizacja pozarządowa, która reprezentuje interesy pacjentów i posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu danej grupy chorób tj. chorób odkleszczowych.

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.). Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1w Białymstoku, ogłasza otwarty nabór na partnera/ów spoza sektora finansów publicznych (tzn. spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)) do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, który zostanie złożony na konkurs o numerze RPPD.02.05.00-IP.01-20-002/19.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 20 września 2019 r.

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej:

http://rpo-wupbialystok.praca.gov.pl/-/9965231-wojewodzki-urzad-pracy-oglasza-konkurs-nr-rppd-02-05-00-ip-01-20-002-19-dotyczacy-profilaktyki-chorob-odkleszczowych-i-eliminowanie-skutkow-ic

Powrót na początek strony