Obwieszczenie o przyjęciu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Podlaskiego

działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu:

  1. Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 311/5776/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.
  2. Uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę - i w jakim zakresie zostały uwzględnione - uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa oraz podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 314/5796/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych dokumentów:

  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego https://bip.podlaskie.eu/ (w zakładce Uchwały Zarządu/2022/grudzień);
  • w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok.
Powrót na początek strony