„Eliminacje Regionalne do VIII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German”

Tytuł oferty „Eliminacje Regionalne do VIII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German”
Departament Biuro Kultury
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2021-06-10
Data zakończenia składania uwag do oferty 2021-06-17
Rozstrzygnięcie nie

W dniu 04 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Współpracy Polska –Wschód złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Eliminacje Regionalne do VIII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 czerwca 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Załączniki do treści