„I ty możesz zostać zuchem”

Tytuł oferty „I ty możesz zostać zuchem”
Departament Biuro Kultury
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2021-07-22
Data zakończenia składania uwag do oferty 2021-07-28
Rozstrzygnięcie nie

W dniu 16 lipca 2021 r. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Księżyno złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „I ty możesz zostać zuchem” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 22 lipca 2021 r. do dnia
28 lipca 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

 

Załączniki do treści