„XX Jubileuszowe Koncerty przed Hejnałem”

Tytuł oferty „XX Jubileuszowe Koncerty przed Hejnałem”
Departament Biuro Kultury
Data rozpoczęcia składania uwag do oferty 2021-07-26
Data zakończenia składania uwag do oferty 2021-08-01
Rozstrzygnięcie nie

W dniu 22 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „XX Jubileuszowe Koncerty przed Hejnałem” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 26 lipca 2021 r. do dnia
01 sierpnia 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Załączniki do treści