Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2021 r. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Tytuł konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2021 r. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Data ogłoszenia 2021-03-30
Termin składania ofert 2021-04-21
Rozstrzygnięcie tak

UCHWAŁA NR 194/3292/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2021 r. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.[1]), art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.[2]) oraz uchwały nr XXIV/301/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 32), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2021 r. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

     2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wyłonieniu najlepszych ofert, zatwierdzenie wyboru i przekazanie środków na realizację zadań, o których mowa § 1 ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.1378.

[2] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020.

 

 

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 10 czerwca 2021 r. podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 r. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości.

Uchwała określiła podmiot, któremu udzielono oraz odmówiono udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadanie publiczne.

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 25 czerwca 2021 r. podjął zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 r. w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości.

Uchwała określiła zmianę Załącznika nr 2 do uchwały nr 209/3657/2021.


Załączniki do treści