otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Tytuł konkursu otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Departament Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Data ogłoszenia 2020-05-13
Termin składania ofert 2020-06-15
Rozstrzygnięcie tak

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

realizowanych od dnia 20 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć do dnia 15 czerwca 2020 r. według wzoru określonego w  Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Oferta wraz z załącznikiem musi być sporządzona wyłącznie na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę wraz z niezbędnym załącznikiem należy przesłać drogą elektroniczną w systemie www.witkac.pl. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz niezbędnym załącznikiem, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 17 czerwca 2020 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. Podpis powinien być czytelny lub towarzyszyć mu powinna pieczęć imienna. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym rejestrem/ewidencją będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki. 

Treść ogłoszenia (do pobrania poniżej)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Województwa Podlaskiego 29 lipca 2020 r. podjął Uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 r. z zakresu wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej.

Uchwała określiła podmioty którym udzielono oraz odmówiono udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujących w szczególności:

  • Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego.
  • Dofinansowanie klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe osiągnięte w 2019 r. w Systemie Sportu Młodzieżowego.

Wykaz ofert oraz wysokość dofinansowania:

- Załącznik Nr 1 (do pobrania poniżej)

- Załącznik Nr 2 (do pobrania poniżej)

- Załącznik Nr 3 (do pobrania poniżej)

- Załącznik Nr 4 (do pobrania poniżej)

 

 

 

 

 

Załączniki do treści