Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Samorządu Województwa Podlaskiego przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2019

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu województwa w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Kwestie związane z załatwianiem spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały w Zarządzeniu Nr 73/2016 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Samorządu Województwa Podlaskiego przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową znajduje się poniżej w załącznikach.   

 

Lobbing

Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, siedziba - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248) i nie będą udostępniane odbiorcom danych. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248).

Powrót na początek strony