Oferta pracy na stanowisko - Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z 2021-01-25

Data 2021-01-25
Termin składania ofert 2021-03-15
Stanowisko Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Załącznik do Uchwały Nr 182/3031/2021
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 25 stycznia 2021 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A,
15 - 097 Białystok

II. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
1. Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o profilu humanistycznym.
2. Co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy.
3. Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

III. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
1. Wiedza na temat działalności statutowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
2. Umiejętności organizatorsko-menadżerskie.
3. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza bibliotek, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
Głównym zadaniem dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku będzie kierowanie całokształtem działalności biblioteki będącej wojewódzką samorządową instytucją kultury funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz Statutu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX/455/2018 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz realizowania programu jej działania.

V. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu.
1. Pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku uwzględniający w szczególności:
1) warunki finansowe instytucji,
2) plan działalności obejmujący okres 7 lat, począwszy od 2021 r. (z uwzględnieniem realizacji już zaplanowanych przedsięwzięć),
3) strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
4) plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
3. Życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem.
4. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych magisterskich, które zostaną zwrócone kandydatowi po etapie oceny formalnej.
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, tj. świadectwa pracy, zaświadczenia i inne.
6. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem.
7. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie osoby przystępującej do konkursu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym, opatrzone własnoręcznym podpisem.
9. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie https://bip.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na stanowisko dyrektora/z-ca dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki, opatrzone własnoręcznym podpisem.
10. W celu wykazania posiadanych umiejętności i kompetencji – kopie dokumentów to potwierdzające (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym).
11. Adres do korespondencji, w tym elektronicznej oraz nr telefonu.
12. Wszelkie dokumenty złożone jako kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VI. Sposób udostępniania informacji o Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
Informacje o funkcjonowaniu Biblioteki jako instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 3e pkt. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej udostępniane będą przez Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15 - 097 Białystok, piętro I, pok. 102, tel. 85-66-54-534, w godzinach 8.00 – 15.00, w okresie od dnia 27.01.2021 r. do dnia 15.03.2021 r. oraz na stronie https://bip.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na stanowisko dyrektora/z-ca dyrektora wojewódzkiej samorządowej jednostki.

VII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - NIE OTWIERAĆ” lub złożyć osobiście na adres:
Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
w terminie od 27.01.2021 r. do 15.03.2021 r.

2. Termin do złożenia dokumentów konkursowych uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały dostarczone do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Pozostałe informacje.
1. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pismem oraz telefonicznie.
3. Informacje o regulaminie pracy komisji konkursowej oraz wynikach konkursu będą zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: https://bip.wrotapodlasia.pl/ .
4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15 - 097 Białystok, I piętro, pok. 102, tel. 85-66-54-534, e-mail: marta.pacewicz@wrotapodlasia.pl 
5. Objęcie stanowiska dyrektora na okres 7 lat nastąpi nie wcześniej niż 4 maja 2021 r. 

Załączniki do treści