Oferta pracy na stanowisko: główny specjalista z dnia 2024-06-11

Numer konkursu
BKP-V.210.2.2024.MH
Departament
Departament Edukacji i Sportu
Data
2024-06-11
Termin składania ofert
2024-06-21
Stanowisko
główny specjalista

BKP-V.210.2.2024.MH

OGŁOSZENIE O NABORZE

Marszałek Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Ofertę na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Edukacji i Sportu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie: wyższe:
 • staż pracy: ogółem minimum 4 lata;
 • kserokopia prawa jazdy kat. B;
 • umiejętności zawodowe: znajomość ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawy o sporcie, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych państwowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Biegła znajomość obsługi komputera;
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Umiejętność współpracy z ludźmi, komunikatywność;
 • Znajomość zagadnień z merytorycznego zakresu stanowiska pracy;
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji;
 • Umiejętność dokonywania analizy ryzyka;
 • Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań
 • Dyspozycyjność;
 • Wysoka kultura osobista.

III. Główny specjalista będzie wykonywał następujące zadania:

 • Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu;
 • Realizacja trybu udzielania nagród za szczególne osiągnięcia sportowe;
 • Realizacja programu TEAM PODLASKIE;
 • Prowadzenie spraw związanych z rozwojem bazy sportowej w województwie podlaskim;
 • Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności;
 • Wprowadzanie i recenzowanie informacji z zakresu sportu podlegających zamieszczaniu na podlaskim portalu informacyjnym podlaskie.eu oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzenie obiegu dokumentacji w systemie EZD RP.

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 oraz poza siedzibą. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzenie pojazdu służbowego w związku z wykonywaniem czynności służbowych
poza siedzibą biura.

V. Oferty kandydatów na stanowisko głównego specjalisty powinny zawierać:

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załączonym wzorem;
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • kserokopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń) potwierdzających staż pracy, tj. ogółem minimum 4 lata;
 • kserokopię prawa jazdy kat. B;
 • oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załączonym wzorem;
 • w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Edukacji i Sportu BKP-V.210.2.2024.MH",

w terminie do 21.06.2024 r.

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15-097 Białystok

ul. M. Curie-Skłodowskiej 14

lub dostarczyć osobiście do pokoju 609 (piętro VI) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14.

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. M. Curie- Skłodowskiej 14.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła złożonych dokumentów. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu)
w Referacie Kadr (pok. 605 piętro VI) w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zakończenia postępowania konkursowego. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 2 lat w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację procesu rekrutacji a następnie przekazane do Archiwum Zakładowego na okres 3 lat. Po tym okresie będą podlegały brakowaniu (zniszczeniu) zgodnie z obowiązującą instrukcja kancelaryjną.

Białystok, dnia 11.06.2024 r.                                                               

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Łukasz Prokorym

Powrót na początek strony