Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022

Data wydania 2016-12-19
Tytuł Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) i art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuje o przyjęciu przez Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”. Wraz z przyjęciem „Planu …” Sejmik Województwa Podlaskiego podął Uchwałę Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania ww. Planu, która jest aktem prawa miejscowego.

Niniejszy dokument, wraz z podsumowaniem, uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, dostępny jest poniżej.

Z papierową wersją dokumentów zapoznać się można w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30).

Poniżej pliki do pobrania:

WPGO 2016-2022

Plan inwestycyjny

Podsumowanie SOOŚ

Prognoza oddziaływania na środowisko WPGO 2016-2022