Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej z dnia 2013-12-20 dotyczący jakości powietrza w województwie podlaskim

Data wydania 2013-12-20
Tytuł Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej

UCHWAŁA NR XXXIV/414/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1]) oraz art. 84 i art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się „Program ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”, zwany dalej „Programem”, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się „Plan działań krótkoterminowych” w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, opracowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.
§ 3. Podstawowe kierunki działań niezbędnych do przywracania poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń oraz harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych działań wraz ze wskazaniem podmiotów, do których skierowane są obowiązki ustalone w Programie określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Termin realizacji Programu ustala się na dzień 31 grudnia 2023 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 6. Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2009 r. Nr XXVII/329/09 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Łomża” (Dz. U. Woj. Podl. Nr 109, poz. 1242).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 


[1] zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645
[2] zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 1238

Załączniki do treści