Uchwała Nr 387/7559/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2024-02-09

Numer
387/7559/2024
w sprawie
wzoru umowy i sprawozdania w ramach udzielanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego
Data wydania
2024-02-09
Departament
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

UCHWAŁA NR 387/7559/2024
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie wzoru umowy i sprawozdania w ramach udzielanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm. [1]), oraz § 8 ust. 3 i 5 Uchwały Nr LV/868/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r., poz. 4944) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wzór umowy o dofinansowanie zadania w ramach udzielanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór sprawozdania z wykonania zadania w ramach udzielanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego: Nr 89/1168/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.; Nr 93/1220/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 94/1251/2012 z dnia 8 maja 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1688

Powrót na początek strony