Mienie stanowiące własność województwa podlaskiego

MIENIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.
Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia województwa nienależącego do innych wojewódzkich osób prawnych.
Nabycie mienia przez województwo następuje na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych na zasadach określonych w ustawie o samorządzie województwa.
Prawa majątkowe województwa, nienależące do innych wojewódzkich osób prawnych, wykonuje Zarząd Województwa. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Zarządu Województwa w formie uchwały. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa.
Oświadczenia woli w imieniu województwa składa Marszałek wraz z członkiem Zarządu Województwa, chyba że statut województwa stanowi inaczej. Sejmik Województwa może udzielić Marszałkowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, innych niż przewidywane w statucie Województwa. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga do jej skuteczności kontrasygnaty głównego księgowego budżetu województwa (Skarbnika Województwa) lub osoby przez niego upoważnionej. Główny księgowy budżetu Województwa, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej jednak na pisemne polecenie Marszałka Województwa, informując równocześnie o tym Sejmik Województwa oraz regionalną izbę obrachunkową. Zarząd Województwa może upoważnić pracowników Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa.
Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują, w granicach ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych, z tym że nieodpłatne rozporządzenie mieniem, zmiana przeznaczenia składników oraz zbycie:
1. nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych,
2. przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą
- wymaga zgody Zarządu Województwa, wyrażonej w formie uchwały.
W przypadku zbycia przez województwo lub inną wojewódzką osobę prawną przedmiotów posiadających szczególna wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu lub wykupu wykonywane na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Menie nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa podlega, w takich przypadkach zwrotowi na jego rzecz, jeżeli uprawniony organ państwowy wystąpi z żądaniem zwrotu.
Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wojewódzkich osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne wojewódzkie osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Województwa.

Powrót na początek strony