Majątek Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego w Białymstoku

ŚRODKI TRWAŁE:

1. Grunty - 270.217.760,36 zł

2. Grunty - prawo użytkowania wieczystego - 192.312,35 zł

3. Grunty przekazane innym podmiotom w użytkowanie wieczyste - 2.900.402,59 zł

4. Budynki, lokale -  43.979.997,19 zł

5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -  92.117.094,11 zł

6. Kotły i maszyny energetyczne -  1.724.335,94 zł

7. Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania - 25.631.994,01 zł

8. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - 25.200,00 zł

9. Urządzenia techniczne - 103.116.697,46 zł

10. Środki transportu - 140.959.179,24 zł

11. Narzędzia, przyrządy, wyposażenie - 1.279.359,13 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE:  8.131.784,56 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

1. Wartości niematerialne i prawne - 23.557.252,12 zł

2. Niskocenne wartości niematerialne i prawne - 1.495.458,79 zł

 

stan na dzień 31 grudnia 2018 r.