Flaga Województwa Podlaskiego

Flaga Województwa Podlaskiego

Kolory w CMYK
biały: - 0,0,0,0
czerwony - 0,100,100,0
żółty - 0,0,100,0
niebieski - 100,30,0,0

 

Uchwała Nr LIV/448/02
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia flagi Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 Nr 142, póz. 1590 i Dz.U. z 2002 Nr 23, póz. 220), w związku z art. 3 ust. l ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, póz. 130; z 1998 Nr 162, póz. 1126; z 2000 Nr 12, póz. 136), uchwala się co następuje:

§1.

 1. Ustanawia się flagę Województwa Podlaskiego, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Płat flagi Województwa Podlaskiego ma kształt prostokąta o proporcjach 5:8 (stosunek szerokości do długości), składa się z czterech pasów poziomych, równej szerokościw następujących barwach, kolejno od góry: biały, czerwony, żółty, i błękitny. Pas górny biały odnosi się do godeł herbu Orła i Pogoni; czerwony do barwy tarczy herbowej; pas żółty do złotej korony, dzioba i łap Orła, krzyża na tarczy rycerza, rękojeści miecza, ostrogi rycerza, i uprzęży końskiej; dolny błękitny do tarczy jeźdźca, siodła i czapraka końskiego.

§2.

Zarząd Województwa Podlaskiego ustali zasady używania flagi Województwa Podlaskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Edmund Józef Suchodolski

 

Uchwała Nr 260/1890/02
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 października 2002 roku

w sprawie zasad używania flagi Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, póz. 1590; z 2002 Nr 23, póz. 220 i Nr 62, póz. 558), w związku § 2 Uchwały Nr LJY/448/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia flagi Województwa Podlaskiego, uchwala się co następuje:

§1.

 1. Flaga Województwa Podlaskiego jest symbolem województwa używanym do:
  1) oznaczenia urzędów administracji samorządu wojewódzkiego,
  2) oznaczania wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
  3) dokumentów tworzonych przez organy Województwa Podlaskiego,
  4) dekoracji świąt i uroczystości państwowych oraz samorządowych z udziałem przedstawicieli Województwa,
  5) materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub sponsorem jest Województwo Podlaskie lub partycypuje w wydaniach na podstawie zawieranych umów i porozumień.
 2. Flaga Województwa Podlaskiego może być używana do oznaczania urzędów administracji publicznej.

§2.

Wykorzystanie, w tym komercyjne, wizerunku flagi Województwa Podlaskiego przez inne podmioty, wymaga każdorazowej zgody Marszałka Województwa Podlaskiego.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Generalnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Podlaskiego
Sławomir Zgrzywa