Wielka pieczęć Województwa Podlaskiego

Obraz przedstawia Wielką Pieczęć Województwa Podlaskiego

Średnica 46 mm

 

Uchwała Nr LIV/449/02
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 30 sierpnia 2002 r.

w sprawie ustanowienia pieczęci Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr z 2001 r. Nr 142, póz 1590 i Dz.U. z 2002 Nr 23, póz. 220), w związku z art. 3 ust. l ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, póz. 130; z 1998 r. Nr 162, póz. 1126 z 2000 r. Nr 12, póz. 136), uchwala się, co następuje:

§1.

 1. Ustanawia się dwie pieczęcie: pieczęć wielką Województwa Podlaskiego i pieczęć Województwa Podlaskiego, według wzorów stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Pieczęć wielka Województwa Podlaskiego o średnicy 70 mm: tłok pieczętny okrągły, w środku herb Województwa Podlaskiego, w otoku napis: "WOJEWÓDZTWO PODLASKIE".Pieczęć Województwa Podlaskiego o średnicy 39 mm: tłok pieczętny okrągły, w środku herb Województwa Podlaskiego, w otoku napis: "MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO".

§2. Zarząd Województwa Podlaskiego ustali zasady używania pieczęci Województwa Podlaskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Edmund Józef Suchodolski

 

Uchwała Nr 265/1944/02
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 listopada 2002 roku

w sprawie zasad używania pieczęci Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 Nr 142, póz. 1590; z 2002 Nr 23, póz. 220 i Nr 62, póz. 558), w związku z § 2 Uchwały Nr LIY/449/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia pieczęci Województwa Podlaskiego, uchwala się co następuje:

§1.

 1. Pieczęć wielka Województwa Podlaskiego jest symbolem województwa używanym do oznaczania:
  1) listów gratulacyjnych,
  2) dyplomów Honorowego Obywatelstwa Województwa Podlaskiego,
  3) dyplomów nadania odznaczeń Województwa Podlaskiego,
  4) druków okolicznościowych,
  5) materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub sponsorem jest Województwo Podlaskie lub partycypuje w wydaniach na podstawie zawieranych umów i porozumień.

 1. Pieczęć Województwa Podlaskiego jest symbolem województwa używanym do oznaczania:
  1) listów gratulacyjnych,
  2) dyplomów nagród Marszałka Województwa Podlaskiego,
  3) dyplomów stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego,
  4) dokumentów tworzonych przez organy Województwa Podlaskiego,
  5) druków okolicznościowych,
  6) materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub sponsorem jest Województwo Podlaskie lub partycypuje w wydaniach na podstawie zawieranych umów i porozumień.

§2. Wykorzystanie, w tym komercyjne, wizerunku pieczęci Województwa Podlaskiego przez inne podmioty, wymaga każdorazowej zgody Marszałka Województwa Podlaskiego.

§3. Pieczęć wielka Województwa Podlaskiego może być używana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Generalnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Aleksander Usakiewicz

 

Uchwała Nr XXIV/277/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pieczęci Województwa Podlaskiego


Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1979 r., Nr 31, poz. 130, z 1998 r.
Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 123, poz. 1353), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/449/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia pieczęci Województwa Podlaskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pieczęć wielka Województwa Podlaskiego o średnicy 46 mm: tłok pieczętny okrągły, w środku godło Województwa Podlaskiego, w otoku napis: „WOJEWÓDZTWO PODLASKIE”.
Pieczęć Województwa Podlaskiego o średnicy 36 mm: tłok pieczętny okrągły, w środku godło Województwa Podlaskiego, w otoku napis: „MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”.

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści