Organizacja i Zakres Działania Archiwum

Usytuowanie archiwum zakładowego i przypisanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych określone jest szczegółowo w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67)

Zgodnie z § 4 ust. 3 instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. archiwum zakładowe jest komórką organizacyjną lub samodzielnym stanowiskiem pracy. Z kolei § 2ust. 2 i 3 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do tego rozporządzenia stanowi, iż do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych kierownik podmiotu wyznacza koordynatora czynności kancelaryjnych powierzając tę funkcję archiwiście. Archiwistą jest pracownik podmiotu realizujący zadania archiwum zakładowego. Zadania te wymienione są w § 5 instrukcji archiwalnej.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest poniżej.

Powrót na początek strony