Sprawozdania z realizacji Programów ochrony powietrza

Sprawozdania z programów ochrony powietrza sporządza się za pośrednictwem internetowej platformy sprawozdawczej: https://podlaskie.raport-pop.pl/

Każdy z podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania loguje się do platformy za pomocą swojego loginu i hasła.

Sprawozdania składane są corocznie do dnia 15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym.

Raport ze sprawozdania jest generowany z platformy i przekazywany Zarządowi Województwa Podlaskiego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Sprawozdania z realizacji Programów ochrony powietrza realizowanych w województwie podlaskim zamieszczone są poniżej w załączniku.

Powrót na początek strony