Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

UCHWAŁA NR 45/632/2019

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 zachowują moc do czasu wydania nowych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 9/81/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zmieniona uchwałami: Nr 14/99/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.; Nr 16/121/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.; Nr 18/180/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.; 19/185/2019 z dnia 12 lutego 2019 r.; Nr 31/397/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do treści