Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny prowadzony jest przez marszałka województwa na podstawie art. 7c ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101)

W wojewódzkiej części zasobu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5.09.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r, poz.1183), są gromadzone:
1) baza danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2) operaty techniczne zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem,
weryfikacją lub aktualizacją bazy danych, o której mowa w pkt 1, oraz cyfrowe zbiory kopii dokumentów,
wchodzących w skład tych operatów;
3) mapy topograficzne w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz inne mapy topograficzne
i tematyczne, tworzone przez marszałka województwa;
4) materiały geodezyjne i kartograficzne związane z analizą zmian w strukturze agrarnej, programowaniem i koordynacją
prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
5) inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane
z centralnej i powiatowej części zasobu, niezbędne do realizacji zadań marszałka województwa w dziedzinie
geodezji i kartografii.