Karty informacyjne CU

  • Marszałek województwa w drodze decyzji wyraża zgodę na wydobywanie odpadów: • z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, • ze zwałowiska odpadów.
  • Lista Produktów Tradycyjnych ma na celu rozpowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami. Na Listę wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej. Wnioski o wpis produktu na listę produktów tradycyjnych składane są do właściwego miejscowo marszałka województwa. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do ministra właściwego do spraw rynków rolnych (po zaczerpnięciu opinii w izbie gospodarczej zrzeszającej podmioty wytwarzające produkty tradycyjne).
  • Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego są przyznawane z końcem roku kalendarzowego, a wypłacane od początku następnego roku. Stypendia przyznawane są na okres 1 roku.
  • Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. Uprawnienia przysługują również nauczycielom będącym na emeryturze, rencie bądź posiadającym nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Świadczenie może być przyznawane raz w roku kalendarzowym w związku z: 1. przewlekłą chorobą nauczyciela; 2. poniesionymi kosztami zakupu leków, środków medycznych, specjalistycznego sprzętu medycznego; 3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym, leczeniem uzdrowiskowym; 4. koniecznością korzystania z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.
  • Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, a w szczególności obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach określa ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1114). Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty takie, jak opony pneumatyczne oraz oleje i preparaty smarowe określa ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903). Przedsiębiorcy wprowadzający produkty oraz produkty w opakowaniach podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru BDO.
  • Podmiot korzystający ze środowiska, przesyłając do urzędu marszałkowskiego wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnosząc opłaty za korzystanie ze środowiska może zwrócić się na podstawie art. 217 §1 i §2 oraz art. 218 Kodeks postępowania administracyjnego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami są niezbędnym dokumentem w wypadku ubiegania się o pozyskanie środków finansowych z funduszy ochrony środowiska.
  • W miejscach szczególnie przydatnych do prowadzenia chowu lub hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane. Obręb hodowlany ustanawia marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Obręb hodowlany znosi marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa albo z urzędu, jeżeli uprawniony do rybactwa trwale zaprzestał prowadzenia w obrębie hodowlanym działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb.
  • W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wprowadzono elektroniczny system obsługi procedury otwartych konkursów dotacyjnych o środki na działania z zakresu: kultury, ochrony zabytków, organizacji imprez kulturalnych, sportu, zdrowia, ekologii, polityki społecznej - związane ze zlecaniem zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego. Ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie weryfikacja sprawozdań i archiwizacja odbywa się na platformie elektronicznej https://www.witkac.pl/public/#/urzad/index?id=73
  • Stypendium jest przyznawane wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały na okres 6 miesięcy.
Powrót na początek strony