Budżet Województwa Podlaskiego na 2005 rok

Uchwała Nr XXIV/263/04

Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2005 rok

Na podstawie art.18 pkt.6 i pkt.19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Dz. U. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206) i art. 48, 109, 112 ust. 2, art. 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Dz. U. 19, poz. 177, Nr 90, poz. 890, Nr 123, poz. 1291 oraz Nr 210, poz. 2135) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1) Dochody budżetu województwa w kwocie 132.687.480 zł, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.111.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Wydatki budżetu województwa w kwocie 159.422.657 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.599.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Z dochodów budżetu województwa kwotę zł 6.950.000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty w roku 2005.

4) Pokrycie deficytu budżetu województwa w wysokości 33.685.177 zł nastąpi poprzez:

a) zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 12.736.205 zł,

b) zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 20.948.972 zł.

§ 2.

Ustala się plan przychodów w kwocie 33.685.177 zł i rozchodów budżetu województwa w kwocie 6.950.000 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Ustala się:

1) rezerwę ogólną w kwocie 1.500.000 .

2) rezerwę celową w kwocie 7.900.000 zł., jako zabezpieczenie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych


§ 4.

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

1) Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 20.899.400 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) Upoważnia się zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w zał. Nr 5, do kwoty granicznej nieprzekraczającej jednorazowo 5.000.000 zł.

§ 5.

Ustala się:

1) Plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 9.270.000 zł, kosztów gospodarstw pomocniczych w kwocie 9.270.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) Plan przychodów środków specjalnych w kwocie 1.446.180 zł, wydatków środków specjalnych
w kwocie 1.493.830 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3) Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w łącznej kwocie 13.537.042 zł - zgodnie
z załącznikiem Nr 8.

4) Dotacje dla innych podmiotów w kwocie 30.588.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 27.843.042 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 6.

Ustala się:

1) Plan przychodów Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 2.175.000 zł, plan wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 2.655.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 11.

2) Plan przychodów Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.481.000 zł, plan wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.481.000 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 12.

§ 7.

1) Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 12.736.205 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz pożyczkę na prefinansowanie z budżetu państwa
w kwocie 20.948.972 zł.

2) Przewiduje się spłatę kredytu z dochodów budżetowych województwa oraz pożyczki ze środków otrzymanych z tytułu refundacji wydatków w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

3) Upoważnia się Zarząd Województwa do zawarcia umowy pożyczki oraz umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 8.

Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu województwa stanowiącą załącznik Nr 13 i Nr 14.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału między paragrafami, z wyjątkiem kwot dotacji i zwiększenia środków na wynagrodzenia podległym jednostkom organizacyjnym oraz wydatków inwestycyjnych.

§ 10.

1) Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł.

2) Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Województwa
w roku budżetowym w kwocie 2.500.000 zł.

3) Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Województwa w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 zł.

4) Pożyczki, kredyty, poręczenia i gwarancje wymienione w punktach 1-3 mogą być zaciągnięte
i udzielane po zasięgnięciu opinii właściwej komisji.

§ 11.

Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa,

2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych
w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 3 (Plan przychodów i rozchodów),

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załączniki do treści