Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za rok 2003

Uchwała Nr 79/ 900/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania

z wykonania budżetu województwa za 2003 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611) Zarząd Województwa postanawia:

§ 1.

Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2003 r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści