Karty informacyjne CU

 • Ogłaszanie konkursów dotacyjnych

  2021-05-14 12:55:35

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wprowadzono elektroniczny system obsługi procedury otwartych konkursów dotacyjnych o środki na działania z zakresu: kultury, ochrony zabytków, organizacji imprez kulturalnych, sportu, zdrowia, ekologii, polityki społecznej - związane ze zlecaniem zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego. Ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie weryfikacja sprawozdań i archiwizacja odbywa się na platformie elektronicznej https://www.witkac.pl/public/#/urzad/index?id=73

 • Skargi i wnioski

  2021-05-14 12:57:08

  Skarga może dotyczyć spraw wchodzących w zakres zadań urzędu i jednostek organizacyjnych mu podlegających a w szczególności : a) zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez właściwe jednostki organizacyjne urzędu albo przez ich pracowników, b) przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw. Skargi na pracowników urzędu oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych rozpatruje bezpośredni przełożony służbowy bądź w zależności od instytucji Dyrektor/Wójt/Starosta/Prezydent Miasta/Marszałek Województwa. Skargi na Dyrektora/Wójta/Starostę/Prezydenta Miasta/Marszałka Województwa rozpatruje w zależności od instytucji rada gminy/rada powiatu/sejmik wojewódzki. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego w formie pisma.Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko. Na nie załatwienie sprawy w ustalonym terminie skarżącemu służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania zgodnie z przepisami Kpa. Skargę w sprawie, w której została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  2021-05-21 12:19:45

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Wykorzystanie Logo Województwa Podlaskiego

  2021-05-14 13:00:41

  Logotyp Województwa Podlaskiego, jest symbolem graficznym używanym we wszelkich przejawach identyfikacji wizualnej Województwa Podlaskiego, w szczególności w materiałach reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub wspierającym jest Województwo Podlaskie oraz do oznakowania przedsięwzięć współorganizowanych lub współfinansowanych przez Województwo Podlaskie.

 • Wykorzystanie wizerunku Herbu Województwa Podlaskiego

  2021-05-14 13:02:16

  Herb Województwa Podlaskiego jest symbolem używanym na oznaczanie dokumentów tworzonych przez organy Województwa Podlaskiego, a w szczególności: decyzji administracyjnych, pism kierowanych do instytucji i urzędów, pism okolicznościowych, listów gratulacyjnych oraz materiałów reklamowych i promocyjnych, których wydawcą lub wspierającym, w szczególności finansowo, jest Województwo Podlaskie na podstawie zawieranych umów i porozumień.

 • Doroczne Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury

  2021-05-14 13:03:18

  Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane są w uznaniu całokształtu działalności lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 • Ogłaszanie konkursów dotacyjnych

  2021-05-14 13:04:12

  W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wprowadzono elektroniczny system obsługi procedury otwartych konkursów dotacyjnych o środki na działania z zakresu: kultury, ochrony zabytków, organizacji imprez kulturalnych, sportu, zdrowia, ekologii, polityki społecznej - związane ze zlecaniem zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego. Ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie weryfikacja sprawozdań i archiwizacja odbywa się na platformie elektronicznej https://www.witkac.pl/public/#/urzad/index?id=73

 • Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

  2021-05-14 13:05:00

  Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego są przyznawane z końcem roku kalendarzowego, a wypłacane od początku następnego roku. Stypendia przyznawane są na okres 1 roku.

 • Stypendium PÓŁROCZNE artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego

  2021-05-14 13:05:46

  Stypendium jest przyznawane wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały na okres 6 miesięcy.

 • Stypendium ROCZNE artystyczne Marszałka Województwa Podlaskiego

  2021-05-14 13:07:04

  Stypendium jest przyznawane wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Najważniejsze jest wnikliwe wypełnienie pkt. 3 wniosku tj. plan pracy w okresie pobierania stypendium (z rozpisaniem na okres 12 miesięcy), termin zakończenia, spodziewane efekty.