Karty informacyjne CU

 • Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane są w uznaniu całokształtu działalności lub za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 • Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacji publicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Pismo ogólne przeznaczone jest do tworzenia pism w postaci elektronicznej wnoszonych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia, w przypadkach gdy łącznie spełnione są następujące warunki: • organ administracji publicznej nie określił wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy; • przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.
 • Sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
 • Marszałek województwa na wniosek zarządzającego składowiskiem wydaje decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną i powinna zawierać informacje zawarte w art. 129 ust. 4 ustawy o odpadach
 • Oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim dokonuje marszałek województwa na podstawie operatu rybackiego, dokumentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat.
 • W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wprowadzono elektroniczny system obsługi procedury otwartych konkursów dotacyjnych o środki na działania z zakresu: kultury, ochrony zabytków, organizacji imprez kulturalnych, sportu, zdrowia, ekologii, polityki społecznej - związane ze zlecaniem zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego. Ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie weryfikacja sprawozdań i archiwizacja odbywa się na platformie elektronicznej https://www.witkac.pl/public/#/urzad/index?id=73
 • Usługa daje możliwość dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej Pacjenta, wytworzonej w podmiocie leczniczym, dla którego Pacjent wyraził pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia pacjenta na poziomie regionalnym Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie. W celu uzyskaniu dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej Pacjent powinien mieć założone i aktywowane konto w Portalu Pacjenta. Założenie konta: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/zaloz-konto Instrukcje dot. założenia i funkcjonowania konta dostępne są w sekcji formularzy do pobrania po wyborze urzędu, w którym realizowana będzie sprawa. UWAGA! Brak jest dostępu do dokumentacji medycznej archiwalnej, przechowywanej w wersji papierowej w podmiotach leczniczych. Elektroniczna dokumentacja medyczna jest dostępna na Portalu Pacjenta od dnia wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie na poziomie regionalnym
 • 14.05.2021

  Skargi i wnioski

  Skarga może dotyczyć spraw wchodzących w zakres zadań urzędu i jednostek organizacyjnych mu podlegających a w szczególności : a) zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez właściwe jednostki organizacyjne urzędu albo przez ich pracowników, b) przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw. Skargi na pracowników urzędu oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych rozpatruje bezpośredni przełożony służbowy bądź w zależności od instytucji Dyrektor/Wójt/Starosta/Prezydent Miasta/Marszałek Województwa. Skargi na Dyrektora/Wójta/Starostę/Prezydenta Miasta/Marszałka Województwa rozpatruje w zależności od instytucji rada gminy/rada powiatu/sejmik wojewódzki. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego w formie pisma.Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko. Na nie załatwienie sprawy w ustalonym terminie skarżącemu służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania zgodnie z przepisami Kpa. Skargę w sprawie, w której została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.
 • Przepisy ustawy stosuje się do: - wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu (niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów); - zużytych baterii i zużytych akumulatorów. UWAGA: od 1 stycznia 2015 roku uprawnionym do zwolnienia z opłat za baterie i akumulatory jest przedsiębiorca: - wprowadzający baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg, - wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg. Zwolnienie to stanowi pomoc de minimis. Ma ono zastosowanie jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa, w TERMINIE do 15 MARCA każdego roku zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach. Wartość pomocy de minimis odpowiada wysokości zwolnienia z opłaty produktowej obliczanej z zastosowaniem stawki opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych (9 zł/kg). Przedsiębiorca taki może być zwolniony z obowiązków: osiągania wymaganego poziomu zbierania, opłaty produktowej, organizowania i finansowania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory, zawierania umowy z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania.
Powrót na początek strony