Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:
• o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
• o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje się na czas oznaczony – nie dłuższy niż 2 lata.

Zmiany w zezwoleniach:
• decyzje wprowadzające dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach
• decyzja dotycząca wyprzedaży posiadanych zapasów napojów alkoholowych
• decyzja zmiany adresu prowadzenia działalności
• duplikaty zezwoleń.
Warunki prowadzenia działalności:
Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń jest:
1) sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
2) prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta
5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
6) zgłaszanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
Nieprzestrzeganie przez przedsiębiorcę w/w warunków oraz niespełnienie innych warunków określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) spowoduje cofnięcie zezwolenia.
Wysokość opłaty
1) Opłaty za wydanie zezwolenia, duplikatu zezwolenia lub decyzji:
opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo lub za wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu bez piwem wynosi 4.000 zł
(za pojedyncze zezwolenie) dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.
2) w przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę za wydanie jednego z zezwoleń wymienionych powyżej ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł. Opłata wnoszona jest wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim.
3) Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej dodatkowe miejsca działalności gospodarczej w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania
4) Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.
5) Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1 000 zł.
6) Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wynosi 50 zł.
Kogo dotyczy Przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego
Czas realizacji Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powinien zawierać:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy;
  2. siedzibę i adres przedsiębiorcy;
  3. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. adresy magazynów stacjonarnych dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takich magazynów korzysta;
  5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, których adresy zawarte są we wniosku zgodnie z pkt 4
  6. wnioskowany termin ważności zezwolenia;    
  7. oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
  1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  2. o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 i pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Opłaty Opłaty za zezwolenia, decyzje wprowadzające w zezwoleniach zmiany oraz duplikaty zezwoleń należy dokonać na rachunek:

Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
NIP 542-25-42-016
o numerze : 84 1500 1344 1213 4006 7488 0000
w Santander Bank z zaznaczeniem - "opłata za zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi (piwem, winem – w zależności od rodzaju zezwolenia)" oraz podać nazwę przedsiębiorcy.
Tryb odwoławczy Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) od powyższej decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.)
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Referat Regionalnej Polityki Rolnej
Adres
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
Telefon
85/66-54-215
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne

Załączniki do treści