XXII zmiana Regulaminu Organizacyjnego - Uchwała Nr 339/6494/2023 z 18 maja 2023r.

UCHWAŁA NR 339/6494/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.[1]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 175/2920/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, zmienionej uchwałami Nr 179/2983/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r., Nr 206/3614/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Nr 209/3669/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., Nr 212/3740/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 217/3841/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 231/4158/2021 z dnia 15 października 2021 r., Nr 254/4605/2022 z dnia 10 marca 2022 r. , Nr 256/4644/2022 z dnia 17 marca 2022 r., Nr 257/4672/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 278/5161/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 280/5227/2022 z dnia 13 lipca 2022 r., Nr 292/5432/2022 z dnia 16 września 2022 r., Nr 295/5497/2022 z dnia 6 października 2022 r., Nr 299/5558/2022 z dnia 27 października 2022 r., Nr 303/ 5664/2022 z dnia 17 listopada 2022 r., Nr 309/5738/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r., Nr 314/5803/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., Nr 316/5849/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., Nr 325/6064/2023 z dnia 2 marca 2023 r. oraz Nr 332/6269/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 w pkt 29 wyraz Samodzielne zastępuje się wyrażeniem Wieloosobowe samodzielne;

2) po § 125 wyraz Samodzielne zastępuje się wyrażeniem Wieloosobowe samodzielne;

3) w § 126 wyraz Samodzielne zastępuje się wyrażeniem Wieloosobowe samodzielne;

4) w § 127 wyraz Samodzielnego zastępuje się wyrażeniem Wieloosobowego samodzielnego;

5) w § 127 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) prowadzenie rejestru zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020 oraz FEdP 2021-2027.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

Powrót na początek strony