Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

UCHWAŁA NR 349/6672/2023
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.[1]), Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 zachowują moc do czasu wydania nowych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 175/2920/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zmieniona uchwałami Nr 179/2983/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r., Nr 206/3614/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Nr 209/3669/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., Nr 212/3740/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz Nr 217/3841/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. Nr 231/4158/2021 z dnia 15 października 2021 r., Nr 254/4605/2022 z dnia 10 marca 2022 r. , Nr 256/4644/2022 z dnia 17 marca 2022 r., Nr 257/4672/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 278/5161/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 280/5227/2022 z dnia 13 lipca 2022 r., Nr 292/5432/2022 z dnia 16 września 2022 r., Nr 295/5497/2022 z dnia 6 października 2022 r., Nr 299/5558/2022 z dnia 27 października 2022 r. Nr 303/ 5664/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. Nr 309/5738/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r., Nr 314/5803/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., Nr 316/5849/2023, z dnia 16 stycznia 2023 r., Nr 325 /6064/2023 z dnia 2 marca 2023 r. Nr 332/6269/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. oraz Nr 339/6494/2023 z dn. 18 maja 2023 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r. za wyjątkiem § 13 pkt 10,  § 56-57, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2023 r. oraz § 31, §130-131, które wchodzą w życie z dniem 7 lipca 2023 r. 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

Powrót na początek strony