Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

UCHWAŁA NR 175/2920/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm. ) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 zachowują moc do czasu wydania nowych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 45/632/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zmieniona uchwałami Nr 46/671/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., Nr 64/1005/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r., Nr 70/1089/2019 z dnia 17 września 2019 r., Nr 72/1154/2019 z dnia 1 października 2019 r., Nr 77/1214/2019 z dnia 22 października 2019 r., Nr 80/1271/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., Nr 104/1682/2020 z dnia 18 lutego 2020 r., Nr 106/1731/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., Nr 113/1819/2020 z dnia 19 marca 2020 r., Nr 127/1935/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 128/1958/2020 z dnia  6 maja 2020 r., Nr 133/2081/2020 z dnia 27 maja 2020 r., Nr 145/2311/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr 147/2352/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 150/2418/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nr 155/2490/2020 z dnia 24 września 2020 r. oraz Nr 157/2571/2020.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2021 roku.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Załączniki do treści