Lista aktualności

  • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku za 2023 rok
  • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy za 2023 rok
  • W sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia strony umowy najmu części nieruchomości
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach za 2023 rok
  • dotycząca zawarcia umowy w sprawie dofinansowania części zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
  • w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do składania w imieniu Województwa Podlaskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją bieżących zadań Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami, do dokonywania w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego czynności administracyjnych w zakresie zadań Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami, do podejmowania rozstrzygnięć i podpisywania pism dotyczących wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach zadań Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami
  • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundacje OKNO NA WSCHÓD pn. „Swampions Soccer League 2024”
  • w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do składania w imieniu Województwa Podlaskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją bieżących zadań Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do dokonywania w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego czynności administracyjnych w zakresie zadań Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podejmowania rozstrzygnięć i podpisywania pism dotyczących wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach zadań Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Powrót na początek strony